Team

Projektleiter

Prof. Dr. Florian Steger

Prof. Dr. Florian Steger


Deutsche Forschungsgruppe (Universität Ulm)

Prof. Dr. Florian Steger

Prof. Dr. Florian Steger

Dr. Marcin Orzechowski

Dr. Marcin Orzechowski

Dr. Marianne Nowak

Dr. Marianne Nowak


Slowenische Forschungsgruppe (Universität Ljubljana)

Prof. Dr. Zvonka Zupanič-Slavec

Prof. Dr. Zvonka Zupanič-Slavec

Prof. Dr. Mojca Ramšak

Prof. Dr. Mojca Ramšak


Kroatische Forschungsgruppe (Universität Rijeka)

Prof. Dr. Amir Muzur

Prof. Dr. Amir Muzur

Dr. Robert Doričić

Dr. Robert Doričić


Polnische Forschungsgruppe (Universität Warschau)

Prof. Dr. Paweł Łuków

Prof. Dr. Paweł Łuków

Dr. Katarzyna Bielińska-Kowalewska

Dr. Katarzyna Bielińska-Kowalewska

Anna Chowaniec, M.A.

Anna Chowaniec, M.A.

Uni Ulm Logo

© 2020