O Projekcie


W trakcie projektu badacze będą analizowali koncepcję różnorodności społecznej w aspekcie etnicznym, religijnym oraz dotyczącym gender  i orientacji seksualnej, zarówno w kontekście ogólnospołecznym i opiece zdrowotnej ujętej jako przestrzeń publiczna, jak i w szczególnym kontekście instytucji opieki zdrowotnej ujmowanych jako miejsca w tej przestrzeni. Projekt ma na celu zdobycie systematycznej i dogłębnej wiedzy o tym, w jaki sposób i w jakim stopniu europejskie normy i wytyczne dotyczące różnorodności są wprowadzane do krajowych regulacji prawnych w Chorwacji, Niemczech, Polsce i Słowenii oraz jak są one realizowane w praktyce klinicznej w tych krajach. Uwzględnione zostaną etyczne, kulturowe i normatywne aspekty integracji i wykluczenia w sektorze opieki zdrowotnej.

W pierwszej fazie projektu zanalizowane zostaną wytyczne i regulacje prawne Unii Europejskiej oraz sposób ich wprowadzania do przepisów krajowych. Na kolejnym etapie zbadane zostaną statuty i wewnętrzne dokumenty szpitali oraz zalecenia szpitalnych komisji etycznych dotyczące kwestii różnorodności społecznej. W trakcie realizacji projektu zostaną także przeprowadzone wywiady z osobami zarządzającymi opieką zdrowotną, pracownikami szpitali, lekarzami i pacjentami. Wywiady te dostarczą kluczowych informacji dotyczących wyzwań etycznych pojawiających się w związku z różnorodnością społeczną w przestrzeni opieki zdrowotnej oraz tego, jak są one rozwiązywane w praktyce klinicznej.

Rezultatem projektu będzie zdobycie wiedzy na temat stopnia wprowadzenia europejskich wytycznych antydyskryminacyjnych do przepisów krajowych i na temat praktyki systemów opieki zdrowotnej w tym zakresie. Pozwoli to na kompleksową analizę porównawczą zagadnienia różnorodności społecznej i dostępu do opieki zdrowotnej w Niemczech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Uzyskane wyniki będą mogły stanowić podstawę do stworzenia rekomendacji dotyczących problemów nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. Wyniki badań będą istotne nie tylko dla sektora opieki zdrowotnej, lecz także dla takich obszarów, jak społeczna percepcja różnorodności, polityka rozwojowa, prawodawstwo i gospodarka. Lepsze zrozumienie problemu różnorodności społecznej w przestrzeni opieki zdrowotnej może stanowić impuls dla stworzenia nowej polityki dystrybucji dóbr publicznych w wymienionych obszarach oraz reform systemów prawnych, które miałyby na celu poprawę dostępu do usług publicznych. Wpłynie ono także na społeczne zjawiska różnorodności i przyczyni się do udoskonalenia procedur medycznych oraz obniżenia ogólnych kosztów ochrony zdrowia. Dzięki perspektywie humanistycznej i zwróceniu szczególnej uwagi na kwestie etyczne wyniki projektu będą miały znaczenie dla poprawy jakości życia osób z grup mniejszościowych w badanych krajach, a także szerzej w Europie. Dostarczą profesjonalistom z zakresu ochrony zdrowia wiedzy niezbędnej do tego, aby w  swojej praktyce medycznej potrafili uwzględniać i respektować kwestię różnorodności społecznej.

Uni Ulm Logo

© 2020