Działania


23 września 2021 Warszawa, Polska

Wykład otwarty, Centrum Bioetyki i Bioprawa, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski:

dr hab. Elżbieta Korolczuk (Uniwersytet w Södertörn i Uniwersytet Warszawski): Nowe technologie reprodukcyjne: nierówności i wykluczenia w kontekście polskim

Nowe technologie reprodukcyjne, w tym przede wszystkim metody zapłodnienia pozaustrojowego, są na świecie dostępne od ponad 40 lat i w większości krajów na świecie stały się jedną z ważnych metod leczenia niepłodności. W Polsce działa kilkadziesiąt klinik, które oferują szeroką gamę zabiegów i metod leczenia. Kwestia medycznie wspomaganego leczenia niepłodności wciąż jednak budzi kontrowersje i spory: w Europie mamy do czynienia z pachworkiem rozwiązań prawnych, który sprawia, że metody dostępne w jednym kraju, są niedostępne lub trudno dostępne w innym, co skutkuje tzw. turystyką reprodukcyjną. Poza prawną dopuszczalnością niektórych metod, np. diagnostyki preimplantacyjnej czy dawstwa zarodków, spory dotyczą tego kto i na jakich warunkach może korzystać ze zdobyczy medycyny. W Polsce kontrowersje budzi przede wszystkim samodzielne macierzyństwo oraz rodzicielstwo osób LGBT, przy czym w przypadku tej drugiej grupy państwo polskie aktywnie przeciwstawia się nie tylko możliwości korzystania z dostępnych metod leczenia niepłodności, ale też uniemożliwia uzyskanie polskiego obywatelstwa przez dzieci urodzone w „tęczowych rodzinach” za granicą. W swoim wystąpieniu omówię różne wymiary wykluczenia i dyskryminacji w dostępie do świadczeń medycznych, jakich doświadczają potencjalne samodzielne matki i rodziny LGBT, skupiając się na prawno-społecznych i kulturowych aspektach tego zjawiska.


11 listopada 2019 Ulm, Niemcy

Warsztat w Instytucie Historii, Filozofii i Etyki Medycyny, Uniwersytet w Ulm:

Sztuczna inteligencja i aplikacje na urządzenia mobilne: szansa na równy dostęp do opieki zdrowotnej w zróżnicowanym społeczeństwie 

Rozwój sektora e-zdrowia dostarcza nowych możliwości zapewniania świadczeń medycznych i pielęgniarskich oraz poprawy ich jakości. Zastosowanie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia to już nie wizja przyszłości, lecz codzienna praktyka. Celem warsztatu było zaznajomienie uczestników z tym, jak sztuczna inteligencja i aplikacje na urządzenia mobilne są wykorzystywane obecnie, jakie istnieją projekty w tym zakresie, a także jakie szanse na poprawę dostępności opieki zdrowotnej w różnorodnym społeczeństwie tworzą nowe technologie. Eksperci z różnych dziedzin, takich jak psychoterapia, informatyka i geriatria, przedstawili nowe rozwiązania i możliwości, ale także zadali pytania o związane z tym kwestie etyczne.


22 września 2019 Warszawa, Polska

Wykład otwarty, Centrum Bioetyki i Bioprawa, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski:

Prof dr hab. Magdalena Środa, Uniwersytet Warszawski: Zdrowie - dostępne dla wszystkich? 

Prawo do ochrony zdrowia jest prawem człowieka. Konstytucja RP gwarantuje wszystkim obywatelom „równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. Równości w tym zakresie strzegą przepisy unijne. W praktyce jednak kobiety, przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości seksualnych, religijnych i kulturowych, migranci i migrantki wciąż spotykają się z nierównym traktowaniem i dyskryminacją w swoich kontaktach z instytucjami ochrony zdrowia.
W trakcie wykładu otwartego prof. dr hab. Magdalena Środa (IF UW) opowiedziała o formach dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej. Po wykładzie odbył się panel dyskusyjny z udziałem prof. dr hab. Pawła Łukowa, dr Katarzyny Bielińskiej i magister Anny Chowaniec. Wykład odbył się w ramach Festiwalu Nauki 2019.


5-6 września 2019 Rijeka, Chorwacja

Międzynarodowa konferencja na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej na Uniwersytecie w Rijece:

Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie

Pobierz Plakat


3 września 2019 Rijeka, Chorwacja

Wykład otwarty, Katedra Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej, Wydział Medycyny, Uniwersytet w Rijece:

Prof. dr hab.İlhan İlkiliç (Katedra Historii Medycyny i Etyki, Wydział Medycyny, Uniwersytet w Istambule): Etyczne wyzwania międzykulturowości w opiece zdrowotnej

W społeczeństwach wielokulturowych na co dzień spotykają się lekarze i pacjenci o różnym pochodzeniu społeczno-kulturowym. W związku z tym mogą odmiennie rozumieć chorobę, oceniać poziom cierpienia pacjenta i cele terapeutyczne. Konflikt w międzykulturowej relacji pacjent-lekarz może pojawić się w związku z różnicami w wyznawanych systemach wartości i dotyczyć wielorakich i złożonych problemów zależnie od sytuacji. W trakcie wykładu omówiono bariery komunikacyjne, praktyki kulturowe i różnorodność moralną w dialogu międzykulturowym, uwzględniono ich implikacje etyczne, rozważono międzykulturową relację pacjent-lekarz oraz zanalizowano koncepcje etyczne mogące pomóc w etycznym uzasadnianiu decyzji medycznych w pluralistycznym społeczeństwie.

Uni Ulm Logo

© 2020